• Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0909040737
  • Email:
   nguyendungvt2008@gmail.com
 • Vũ Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937301067
  • Email:
   vungan46@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0909417648
  • Email:
   phamthuhoa1976@gmail.com
 • Phan Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937245127
  • Email:
   phanhang220@gmail.com
 • Đặng Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376093401
  • Email:
   dangthixuan3401@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974159759
  • Email:
   nguyenthuvt87@gmail.com
 • Phan Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963779957
  • Email:
   phantranghs@gmail.com