Đoàn thanh niên tham gia văn nghệ chào mừng hội nghị